Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวชมชนก เขียวไกร และสมาชิกในครอบครัว สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เพื่อทำบุญก่อนเดินทางกลับประเทศอังกฤษ ด้วยการบริจาคของใช้จำเป็น ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน