Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวมยุรี วงศ์ภักดี และสมาชิกในครอบครัว สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ