Facebooktwittergoogle_plusmail

..มิสวันเพ็ญ และมาสเตอร์พินิจ ศิโรรัตนาวาทย์ สำหรับการบริจาคเครื่องอบผ้าให้เป็นประโยชน์ในการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ทุกวัยในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา