Facebooktwittergoogle_plusmail

..คณะของนายณภัทร จิตตเสรี ประกอบด้วยนางสาวจิณณพัต รุจิรัตติกาล นางสาวปรีชญานันท์ เกิดบัวทอง และนายกำธงพล ไตรสิงห์สม สำหรับการทำบุญร่วมกันที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ผ่านทางการบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อการดูแลเด็กๆ หลายวัยในบ้าน