Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวอัจฉราพร ดวงปัดชาและครอบครัว สำหรับช่วงเวลาดีๆ กับเด็กวัยทารกภายในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา รวมถึงการสนับสนุนการดูแลน้องๆ ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์และเครื่องอุปโภคบริโภค