Facebooktwittergoogle_plusmail

..ครอบครัวของคุณธนัชา อัครวงศ์วริศ และคุณวุฒิชัย อุบลโกมุท สำหรับการหวนมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยาอีกครั้ง โดยชวนสมาชิกครอบครัวธัญอนันต์กูล และครอบครัวเพื่อวงษ์ จากกรุงเทพฯ เข้ามาบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษา ตลอดจนมีช่วงเวลาดีๆ กับเพื่อนใหม่ตัวน้อยของเรา