Facebooktwittergoogle_plusmail

..ครอบครัวของนางสาวกานกนาถ ศรีรักษ์ และนางชุติมา จันทร์เพชร สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงขนม และนมยูเอชที โดยมีตัวแทนน้อง ๆ รุ่นโตร่วมบันทึกภาพ