Facebooktwittergoogle_plusmail

..ครอบครัวผสมทรัพย์ โดยการนำของนางสาวภัทรา สำหรับการให้กำลังใจน้อง ๆ ในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา พร้อมกับการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค และหนังสือ ให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กกลุ่มวัยต่าง ๆ