การอบรมภาษามือสำหรับผู้ปกครอง

Facebooktwittergoogle_plusmail

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดการอบรมภาษามือสำหรับผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องเอนกประสงค์ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อให้ผู้ปกครองมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษามือกับบุตรหลานที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 35 ท่าน