กิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 3

Facebooktwittergoogle_plusmail

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 มกราคม 2557 เด็ก ๆ รู้สึกสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมใน 3 ฐาน น้อง ๆ มีความพยายามที่จะอ่าน และตระหนักถึงคุณค่าของการอ่านหนังสือ เนื่องจากช่วยเปิดโลกความคิดให้กว้าง เป็นอิสระที่จะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่น กิจกรรมดังกล่าวจึงส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็ก ๆ มีความใฝ่รู้ อยากอ่านหนังสือ และให้มีการอ่านต่อเนื่องจนเป็นนิสัย