Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวณัฐนันท์ นันทสิงห์ และคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลากชั้นปี จำนวน 54 ท่าน สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อน้อง ๆ เด็กกำพร้าในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการเยี่ยมเด็กวัยทารก และการบริจาคเสื้อผ้า และหนังสือ