Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวภัทร์ศริณพร วีระเพ็ชร์ และเพื่อนๆ สำหรับการเยี่ยมน้อง ๆ วัยทารกในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา ตลอดจนการแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ และปัจจัยสนับสนุนการศึกษาของเด็กวัยเรียน