Facebooktwittergoogle_plusmail

..นายภัทรพงศ์ พิสัยเลิศ นายวสันต์ กู๋เจริญ นางสาวดวงกมล แรมสถิต นางสาวนิตยา โยกมา และนางสาวสุธีธิดา ธรรมโสม สำหรับการเยี่ยมเด็กอ่อน และการบริจาคผ้าอ้อมสำเร็จรูป แป้งเด็ก ผงซักฟอก ขนม นมกล่อง น้ำมันถั่วเหลือง และปลากระป๋อง ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนายภัทรพงศ์ (5 เม.ย.) และนายวสันต์ (4 เม.ย.)