Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสาวจิดาภา สิงหบุตร สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง และการบริจาคขนม และข้าวสารเพื่อสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ วัยต่าง ๆ