อบรมบุคลากรปฐมวัย

Facebooktwittergoogle_plusmail

นายศิวะ ทาทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ฉบับปีการศึกษา.. ก้าวสู่อาเซียน” ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 28 คน จากโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา เข้ารับการอบรม และได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรปฐมวัย เทคนิคการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรและการบูรณาการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเภทความพิการของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน