Facebooktwittergoogle_plusmail

..นางสุภาภรณ์ วรรณนิยม และนางสาวไตรรัตน์ อำไพ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการประเภทต่าง ๆ..