“ภาษามือและสื่อการเรียน”

Facebooktwittergoogle_plusmail

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดโครงการอบรมภาษามือไทยสำหรับผู้ปกครอง ผนวกกับโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้และนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาลูก ๆ  กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ การอบรมภามือไทยในภาคเช้า เนื้อหาเรื่องสัตว์ ผลไม้ คำกิริยาต่าง ๆ สี สถานที่ และยานพาหนะ โดยครูโชติวรรณ สุขสำราญและคณะ ส่วนในภาคบ่าย บรรดาผู้ปกครองได้ร่วมกับตัวแทนเด็กนักเรียน ซึ่งเป็นลูกหลานของตนเอง ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน แบ่งกลุ่มตามชั้นเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันทำงานกับเป็นทีม โดยชั้นอนุบาล 1 ได้รับมอบหมายให้ผลิตสื่อเรื่องภาพและพยัญชนะไทย ก- ฮ  อนุบาล 2/1 ผลิตสื่อเรื่องภาษามืออักษรภาษาอังกฤษ A-Z  อนุบาล 2/2 ผลิตสื่อเรื่องภาพและเงา และอนุบาล 3 ผลิตหมวกจากกล่องนม จากนั้น ตัวแทนได้นำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม.. ผู้ร่วมการอบรมได้รับความรู้ใหม่ ๆ และประสบการณ์ดี ๆ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารและพัฒนาลูกหลานของตนต่อไป