“วัฒนธรรม 4 ภาค”

Facebooktwittergoogle_plusmail

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขึ้นในภาคเรียนที่สอง ผ่านทางกิจกรรมวัฒนธรรม 4 ภาค ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 4 ฐาน ตามภูมิภาคของของประเทศไทย พร้อมกับการนำเสนอวัฒนธรรมเด่น ๆ รวมถึงอาหาร การละเล่น และการแต่งกายของแต่ละภาค ได้แก่ 1. ภาคกลาง – การเล่นหมากเก็บ และขนมเม็ดขนุน 2. ภาคเหนือ – การเล่นลาวกระทบไม้ และขันโตก 3. ภาคอีสาน – การแสดงเซิ้ง และส้มตำ และ 4. ภาคใต้ – การเล่นหนังตะลุง และขนมโค.. เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน และมีความสุขเป็นอย่างมาก..