Facebooktwittergoogle_plusmail

..ครอบครัวของคุณเอกชัย ตรีวิเศษ และเพื่อนร่วมงานในร้านสัก Akachai สำหรับการเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การเยี่ยมห้องเด็กอ่อน การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการส่งมอบเงินทำบุญในตู้บริจาค สนับสนุนการศึกษาของน้อง ๆ วัยเรียน