Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

..นางสาวมัณฑิตา และคณะ รวมถึงนางสาวประภัสสร นางสาวคนิษฐา นางสาวพภัสสรณ์ และนายชัยณรงค์ สำหรับการเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้า พัทยา การอุ้มสมาชิกในห้องเด็กอ่อน ตลอดจนการเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็กวัยเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในช่วงบ่ายวันนี้

» Read more