ต้องการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร

กรณีที่ 1 ต้องการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร (มื้อกลางวัน หรือ มื้อเย็น)

1. กำหนดวันและเวลาที่ต้องการเป็นเจ้าภาพ โดยโทรสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ว่าวันดังกล่าว สะดวก หรือ มีเจ้าภาพอื่นจองแล้วหรือไม่ (เบอร์โทรติดต่อ 038-716 204 , 038-416 426 ต่อ 128 ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมกับแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
2. การจัดเตรียมอาหาร
     2.1 ต้องการให้ทางมูลนิธิฯ จัดเตรียมให้ (อาหารคาว 2 อย่าง อาหารหวานหรือผลไม้ 1 อย่าง)
          - งบประมาณ สำหรับอาหารมื้อกลางวัน วันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ จำนวน 2,500 บาท
          - งบประมาณ สำหรับอาหารมื้อเย็นวันธรรมดา และวันหยุด จำนวน 3,500 บาท
          (กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา” เลขที่ 342-0-96666-9 ล่วงหน้า ก่อนวันเลี้ยง 3 วัน)
     2.2 ต้องการนำอาหารมาเอง
          - มื้อกลางวันวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ ปริมาณอาหารสำหรับเด็กจำนวน 50-60 คน (ไม่รวมเด็กระดับประถม-อุดมศึกษา ซึ่งไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนต่างๆ นอกมูลนิธิฯ)
          - มื้อเย็นวันธรรมดา และวันหยุด ปริมาณอาหารสำหรับเด็กจำนวน 70-80 คน (เด็กตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน จนถึงอุดมศึกษา และเด็กพิการทางการได้ยิน)


กรณีที่ 2 ต้องการเข้าเยี่ยม บริจาค ฟังบรรยาย ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

1. เวลาสำหรับการเข้าเยี่ยม ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย 14.00 น. – 17.00 น.
2. สำหรับคณะผู้เข้าเยี่ยมมากกว่า 20 คน กรุณาส่งหนังสือแจ้งวันและเวลา ก่อนวันที่ต้องการเข้าเยี่ยม อย่างน้อย 5 – 10 วัน มาที่เบอร์แฟกซ์ 038-716 204

ข้อมูลทั่วไป    - เด็กในความดูแลของมูลนิธิฯ ปัจจุบันประมาณ 170 คน
   - เด็กช่วงอายุ แรกเกิด – 3 ปี ประมาณ 50 คน (จะนอนพักกลางวัน 12.00 – 14.00 น.) ซึ่งท่านสามารถเข้าเยี่ยมได้ในช่วงเวลาที่แจ้งไว้ด้านบน
   - เด็กพิการทางการได้ยิน ระดับอนุบาล ประมาณ 35 คน
   - เด็กระดับอนุบาล ซึ่งเรียนหนังสือภายในมูลนิธิฯ ประมาณ 10 คน
   - เด็กระดับประถมถึงอุดมศึกษา ซึ่งเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆ ประมาณ 75 คน

 

มกราคม 2557