บุคลากร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

Bishop of Chanthaburi Diocese; President of the Board of Directors
พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี; ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
Rev. Fr. Michael Weera Phangrak Director
บาทหลวงวีระ ผังรักษ์
ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
และผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนโสตพัฒนา
Rev. Fr. Santi Suksawad
บาทหลวงสันติ สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และฝ่ายการเงิน
Sister Oranoot Anamwong
ซิสเตอร์อรนุช อานามวงษ์
หัวหน้าแผนกเด็กอ่อน
Miss Siriphen Limsirikul
นางสาวศิริเพ็ญ ลิ้มศีริกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายต่างประเทศ
และผู้จัดการสำนักบริหาร
Mr. Jaroon Yodsuwan
นายจรูญ ยอดสุวรรณ์
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
Rev. Fr. Kritsada Sukkaphat
บาทหลวงกฤษฏา สุขพัฒน์
รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

Sister Supattra Nonthasuwan
ซิสเตอร์สุพัตรา นนทสุวรรณ์
อธิการิณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคล
Mrs. Radchada Chomjinda
นางรัชฎา ชมจินดา
ตัวแทนฝ่ายงานบุตรบุญธรรมต่างประเทศ Miss Suwanna Cheownawin
นางสาวสุวรรณา เชี่ยวนาวิน
ผู้อำนวยการองค์การสวัสดิภาพเด็ก

Mr. Jakkrit Punyakaew
นายจักรกฤษ ปัญญาแก้ว
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่